Tłumaczenie sprawozdań finansowych

Tłumaczenie sprawozdań finansowych

W związku z epidemią koronawirusa terminy na sporządzanie, podpisanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych, a także złożenie ich do Krajowego Rejestru Sądowego zostały wydłużone[1]. Dodatkowy czas warto przeznaczyć na poszerzenie wiedzy w tym zakresie, dlatego przygotowaliśmy specjalny poradnik skupiony na kwestii tłumaczeń poświadczonych.

Zacznijmy od podstaw. Sprawozdania finansowe to dokument, który ma klarownie przedstawić zarówno sytuację finansową przedsiębiorstwa, jak i jego wyniki finansowe za pomocą uporządkowanych zestawów liczbowych. Sporządza się go pod koniec roku podatkowego i dotyczy on ostatnich dwunastu miesięcy działalności. Obecnie sprawozdania finansowe przygotowuje się wyłącznie w formie elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Kogo dotyczy?

Podmiotami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań finansowych są spółki kapitałowe (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) i osobowe (np. spółka jawna) oraz osoby działające w oparciu o jednoosobową działalność gospodarczą, które prowadzą księgi rachunkowe (ze względu na wysokość przychodów, status prawny lub dobrowolny wybór ewidencjonowania). Przygotowują je również fundacje i stowarzyszenia wpisane do KRS.

Co należy uwzględnić?

Standardy sporządzania sprawozdań określa ustawa o rachunkowości. Według niej, oprócz podstawowych danych (takich, jak: nazwa i adres podmiotu, tytuł dokumentu, data, okres, którego dotyczy sprawozdanie), należy w głównej części uwzględnić trzy główne elementy:

– wprowadzenie do sprawozdania

– bilans (stan aktywów i pasywów)

– rachunek zysków i strat/rachunek wyników

– informacje dodatkowe i objaśnienia

Sprawozdania finansowe są cennym źródłem informacji dla wielu odbiorców (m.in.: instytucji rządowych, związków zawodowych, potencjalnych klientów, banków lub członków zarządu przedsiębiorstwa), dlatego podkreśla się, że powinny wyróżniać się takich cechami, jak: wiarygodność, zrozumiałość, sprawdzalność, kompletność, porównywalność, ciągłość czy terminowość.

A co z tłumaczenie przysięgłym?

I w tym przypadku sięgamy najpierw do treści ustawy o rachunkowości, która określa, że obowiązek przetłumaczenia sprawozdania finansowego przez tłumacza przysięgłego dotyczy:

  • jednostek dominujących niesporządzających skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  • oddziału instytucji kredytowej lub finansowej.

Oznacza to, że np. spółki komandytowe, przedsiębiorstwa państwowe czy spółdzielnie nie muszą ustawowo przygotowywać tłumaczeń poświadczonych. Niemniej, taki obowiązek wynika często z zapisu w statucie spółki (np. polskiej spółki działającej za granicą lub zagranicznej, działającej w Polsce). Co więcej, należy pamiętać, że profesjonalne tłumaczenie sprawozdania może pomóc przyciągnąć uwagę potencjalnych inwestorów, pozytywnie wpłynie na wizerunek przedsiębiorstwa czy pozyskanie nowych klientów.

Ile kosztuje tłumaczenie sprawozdania?

Aby uzyskać precyzyjną wycenę tłumaczenia uwierzytelnionego, należy przesłać treść gotowego sprawozdania w formie elektronicznej  oraz określić kombinację językową. Warto skorzystać z usług biura, które ma już bogate, wieloletnie doświadczenie w tego typu zleceniach, zna specyfikę prawną, specjalistyczne słownictwo oraz terminologię. W odpowiedzi uzyskamy nie tylko informację o całościowych kosztach, ale i czasie realizacji.

  • Biuro tłumaczeń Polyland wielokrotnie realizowało zlecenia w zakresie tłumaczeń sprawozdań finansowych zarówno z języka polskiego na języki obce (angielski, francuski czy hiszpański), jak również z języków obcych na język polski. Jeśli chcesz poznać szczegóły naszej oferty, skontaktuj się z nami mailowo – bok@polyland.pl lub telefonicznie – 609 853 852.

[1] Nowe terminy mają zastosowanie do sprawozdań dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r. Nie ulegają przedłużeniu terminy, które upłynęły przed 31 marca 2020 r. Dla większości spółek (z wyjątkiem tych podlegających ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym), terminy zostały przedłużone o 3 miesiące. W związku z tym, sprawozdanie finansowe za 2019 r. (równy kalendarzowemu) należy:

– sporządzić i podpisać do 30.06.2020 r. (termin przedłużony o 3 miesiące);

– zatwierdzić do 30.09.2020 r. (termin przedłużony o 3 miesiące),

– złożyć do KRS w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia tj. nie później niż do 15.10.2020 r.

Źródło: www.biznes.gov.pl